Iskolánk pedagógiai programja

 

 • 1. Az iskola lapelvei
 • 2. Az iskola önmeghatározása
 • 3. Az iskolában folyó nevelés és oktatás célja, alapelvei, feladata, eszközei, eljárásai
 • 3.1. A nevelés célja
 • 3.2. Az oktatás célja
 • 3.3. Nevelési feladatok
 • 3.4. Oktatási feladatok
 • 3.5. A nevelés és oktatás eszközei és eljárásai
 • 3.5.1. Beiskolázás
 • 3.5.2. Felvételi követelményrendszer a köznevelési sportiskolai osztályokba
 • 3.5.3. Átjárhatóság
 • 3.5.4. Létszámok
 • 3.5.5. Továbbtanulásra irányítás
 • 4. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
 • 4.1. A személyiségfejlesztés célja
 • 4.2. A személyiségfejlesztés fázisai
 • 4.2.1. Megismerés
 • 4.2.2. Fejlesztés
 • 4.2.3. Ellenőrzés, mérés
 • 5. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
 • 5.1. Hagyományaink
 • 6. Egészséges életre nevelés programja
 • 6.1. Elsősegély nyújtási ismeretek oktatása
 • 7. Környezeti nevelés programja
 • 7.1. A környezeti nevelés általános céljai
 • 7.2. Helyi sajátosságok
 • 7.3. Alapelvek
 • 7.4. Feladatok
 • 7.5. Eszközök, eljárások
 • 7.6. Környezeti nevelés a tanórán kívül
 • 8. A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei
 • 8.1. Tanár – diák kapcsolat
 • 8.2. Diákönkormányzat
 • 8.3. A szülők és a pedagógusok együttműködése
 • 8.4. A pedagógusok helyi intézményi feladatai
 • 9. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek
 • 10. A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
 • 11. Adatvédelem
 • 12. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
 • 13. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok
 • 14. Szociális hátrányok leküzdését szolgáló tevékenységek
 • 15. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tevékenységek
 • 16. Napközbeni ellátás biztosítása
 • 16.1.Napközis csoportok
 • 17. Kompetenciák és kulcskompetenciák kijelölése, beépítése a helyi tantervbe
 • 17.1. A tanulás kompetenciái
 • 17.2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
 • 17.3. Digitális kompetencia
 • 17.4. Matematikai, gondolkodási kompetencia
 • 17.5. Személyes és társas kapcsolati kompetenciák
 • 17.6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
 • 17.7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák
 • 17.8. Tanmenetben használt rövidítések
 • 18. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő – oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke
 • 18.1. Taneszközök kiválasztásának szempontjai
 • 18.2. Könyvtári állomány bővítésének szempontjai
 • 19. Mindennapos testnevelés
 • 19.1. Köznevelési sportosztályok
 • 20. Az iskolában folyó nevelő – oktató munka mérése, ellenőrzése, értékelése
 • 20.1. Alapelvek
 • 20.2. Az iskolában alkalmazott ellenőrzés és értékelés jellemzői
 • 20.3. A tevékenységek értékelésének szempontjai
 • 20.4. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése
 • 20.5. A tanulók tudásszintjének mérése, a vizsga
 • 20.5.1. A mérések, vizsgák célja
 • 20.5.2. A mérések, vizsgák időpontja
 • 20.6. A továbbhaladás feltételei
 • 20.7. Az iskolában folyó mérések rendszere
 • 20.7.1. A projektvizsga értékelésének szempontjai
 • 20.7.2. A testnevelés vizsga értékelésének szempontjai
 • 20.7.3. Az írásbeli számonkérés rendje
 • 20.7.4. Érdemjegyek megállapítása az elért százalékok alapján
 • 21. Az otthoni, délutáni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
 • 22. A Helyi tantervben alkalmazott tantárgyak, időkeretek rendszere
 • 23. A pedagógiai program érvényességi ideje
 • 22. A Pedagógiai Program módosítása